alinome.net si reni nete loke du tena poli proje du sem ren:

ze tem bax state
programandala.net 2009 (puran) program i (puran) komputer. espani, esperanti, engli, interlingue jiwi
ne.alinome 2019 bax. espani, esperanti, engli, interlingue, glosa, elefen, interlingua, pandunia mul
jiwa na sikle 2003 sikle i simpli jiwe. espani, esperanti sona i nowu
Jorge Manrique 2000 espani janger i xirer ze nen hon 15, Jorge Manrique [loga "horhe manrike"]. espani sona i denga to nowu
Toki Pona 2007 tokiponi bax. espani, esperanti morti